Za zapis do newslettera 5% rabatu

+48 515 995 033

kontakt@menito.pl

Regulamin newslettera

<h1 class="center clearfix">Regulamin newslettera</h1>

<p class="center">
sklepu Menito.pl</p>

<p>
<b>SPIS TREŚCI</b><br>
<b>§ 1</b> Definicje<br>
<b>§ 2</b> Newsletter<br>
<b>§ 3</b> Reklamacje<br>
<b>§ 4</b> Dane osobowe<br>
<b>§ 5</b> Postanowienia końcowe
</p>

<h2>§ 1 DEFINICJE</h2>

<b>Konsument</b> – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.<br>
<b>Newsletter</b> – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
<br>
<b>Sklep</b> – sklep internetowy Menito.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://menito.pl<br>
<b>Usługobiorca</b> - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. <br>
<b>Usługobiorca uprzywilejowany </b> – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.<br>
<b>Usługodawca</b> - BOŻENA TRYBUS,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
MENITO Bożena TRYBUS,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
7491033514,
nr REGON 367455740,
ul. Goździków 33, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. <br>

<h2>§ 2 Newsletter</h2>

<ol>
<li>
Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
</li>
<li>
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji,
obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
</li>
<li>
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w
momencie zapisywania się do Newslettera.
</li>
<li>
Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w
przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w
ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony,
a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
</li>
<li>
W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

</li>
<li>
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z
niego, a także link do wypisania się.
</li>
<li>
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w
każdym momencie, korzystając z opcji, o
której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:
<a href="mailto:kontakt@menito.pl">kontakt@menito.pl</a>.
</li>
<li>
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do
wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z
Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
</li>
</ol>

<h2>§ 3 Reklamacje</h2>

<ol>
<li>
Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:
<a href="mailto:kontakt@menito.pl">kontakt@menito.pl</a>.
</li>
<li>
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
<br><br>
<b>POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ</b>
</li>
<li>
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
<ol type="a">
<li>
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
<a href="https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php" target="_blank">https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php</a>;
</li>
<li>
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
<a href="https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php" target="_blank">https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php</a>;
</li>
<li>
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
</li>
<li>
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
<a href="https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks" target="_blank">https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks</a>.
</li>
</ol>
</li>
</ol>

<h2>§ 4 Dane osobowe</h2>

<ol>
<li>
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „<strong>RODO</strong>”.
</li>
<li>
Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
</li>
<li>
Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
</li>
<li>
Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
<ol type="a">
<li>
Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
</li>
<li>
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
</li>
<li>
zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
</li>
</ol>
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
</li>
<li>
Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
<ol type="a">
<li>dostępu do swoich danych osobowych,</li>
<li>ich sprostowania,</li>
<li>usunięcia,</li>
<li>ograniczenia przetwarzania,</li>
<li>
przeniesienia danych do innego administratora
<br>
a także prawo:
</li>
<li>
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
</li>
</ol>
</li>
<li>
W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
</li>
<li>
W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
</li>
</ol>

<h2>§ 5 Postanowienia końcowe</h2>

<ol>
<li>
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną
przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą
przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
</li>
<li>
Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie
zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
</li>
<li>
W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się,
że akceptuje je.
</li>
<li>
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres
e-mail Usługodawcy:
<a href="mailto:kontakt@menito.pl">kontakt@menito.pl</a>, co będzie
skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
</li>
<li>
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
</li>
<li>
Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
</li>
<li>
W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
</li>
</ol>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium